dir->/advocacy/ATO/news/kryza-iz-zabezpechennyam-khvorykh-na-vil-snid-tuberkul`oz-ta-patsientiv-zamisnoyi-terapiyi-zhyttevo-/